Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží na internetovém obchodě ww.studiodiva.cz nebo v kamenné provozovně prodejce na adrese Čajkovského 1, Brno. Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Aneta Zlochová, IČ: 75258901 se sídlem v Habří 18, Moravecké Pavlovice, 592 53 na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Výklad pojmů

Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující - Je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel - Je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výroky nebo službami .

Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, e-mailem, telefonicky apod.) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. 

 

Objednávka

Objednávku je možno provést formulářem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Přijetí objednávky prodávajícím je potvrzeno emailem, popř. telefonicky či osobně.

Účtenka popř. potvrzení o složení zálohy na zboží slouží také jako záruční list a doporučujeme pečlivé uschování. Obchodní podmínky jsou platné složením zálohy, nebo zaplacením za prodkt nebo zboží.

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, kterou kupující opakovaně závazně objedná a poté nepřevezme a nezaplatí.

 

Doprava zboží

Pokud si zákaznice nevyzvedne zboží osobně nebo je zboží zasíláno prostřednictvím české pošty. Všechny zásilky jsou pojištěné. Poštovné činí 40 Kč u standardních zásilek, u zásilek zasílaných službou EMS, nebo do zahraničí se poštovné určuje individuálně.

Způsob platby

Akceptovány jsou pouze platba v hotovosti, případně převod na účet prodávajícího předem na základě zaslaného potvrzení objednávky.

Převzetí zásilky v případě zaslání poštou

Při přebírání zboží řádně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zásilky. Případnou škodu neprodleně reklamujte u doručovatele. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zboží poškozené při přepravě. .

 

Záruka

Na vlasy je poskytována standardní dvouletá záruka. Barvením, odbarvováním, tónováním přelivy, zesvětlujícími šampony, trvalou nebo působením jakýchkoli chemických lázní (jako např. brazilského keratinu apod.) či technologicky nesprávným a častým prováděním ondulace horkým železem dojde ke ztrátě záruky.  Záruka se vztahuje na zboží do tří umytí (předepsaným systematickým způsobem). 

 

Na veškeré elektricky napájené spotřebiče je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na dvě stě hodin provozu, podle toho, co nastane dříve. Na příslušenství k prodlužování vlasů (tj. kleště, multifunkční kleště, kleště na odstranění keratinových spojů, navlékátka apod.) je poskytována standardní dvouletá záruka nebo záruka na plnou funkčnost pro realizaci/odejmutí sto spojů za předpokladu dodržení technologicky korektních postupů. Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady vzniklé běžným provozem a používáním.

 

Záruka se nevztahuje na velikost a provedení spojů vlásenek, které je obvyklé dané metodě aplikace a z části je předmětem „know-how“ prodávajícího. Záruka se vztahuje na stabilitu spoje. Při samovolném uvolnění spoje do tří týdnů od aplikace vlásenek má kupující možnost bezplatně si tyto nechat opětovně aplikovat. Prodávající neručí za případné zdravotní komplikace (alergické reakce, či problémy způsobené přecitlivělostí pokožky apod.) způsobené kupujícímu, které mohly vzniknout aplikací vlásenek; v případě, že o možných zdravotních komplikacích nebyl prodávající dopředně informován, věc je chápána jako nepřízeň z důvodu vyšší moci a kupující nemá jakékoli nároky na vrácení peněz či reklamaci zboží a služeb. Záruka se nevztahuje na tzv. „vysychání“ a třepení konců vlásenek.

 

Vlásenky jsou vždy vybírány s nejvyšší možnou precizností prodávajícího, popř. dle požadavků zjištěných při konzultaci s klientem. Barevný nesoulad či nesoulad dalších kvalitativních parametrů (tj. zejména jemnosti, vlnitosti apod.) vlásenek s vlastní kšticí klientky není důvodem k reklamaci zboží, popř. výměně zboží či vrácení peněz. Zkrácení či „zúžení“ (ztenčení vlivem úbytku vlasů v pramenu) vlásenek vlivem času je běžným opotřebením a nevztahuje se na něj záruka.

 

Storno objednávky 

Objednávku lze bezplatně stornovat do 12 hodin po jejím odeslání. Při delší lhůtě je to možné - pokud již dodávka nebyla expedována nebo nedošlo ke vzniku výrobních a přípravných nákladů při přípravě této zakázky. Mezi tyto náklady patří především příprava vlasových pramínků, odbarovování či bělení, zabalení, příprava na expedici apod.

 

Realizace nadstandardních úkonů

Je-li předmětem objednávky realizace úkonů, které prodávající označí za nadstandardní, jako např. barvení a tónování vlasových pramenů dle specifické barvy podle požadavků kupujícího, má prodávající právo na vyžádání nevratné zálohy ve výši 2000 Kč. Po přijetí zálohy prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o složení zálohy na zboží.

 

Konzultace

Konzultace k nabízenému zboží a službám je poskytována bezplatně dle časových možností prodávajícího.

 

Reklamace

Při reklamaci je nutné bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího. Veškeré úkony týkající se vlásenkářství a práce s vlásenkami musejí být v průběhu reklamace řešeny výhradně prodávajícím, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak; v opačném případě ztrácí kupující právo na záruku na zboží a služby.

 

Pokud se objeví na zboží vada, je nutno jej reklamovat bez zbytečného odkladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení vlásenek způsobeném jejich obvyklým užíváním, neodbornou aplikací či odnětím (v případě, kdy tento úkon není přímo prováděn prodávajícím) či nedodržováním zásad správné péče (o kterých je kupující vždy seznámen buď při prodeji, popř. ve formě informací dostupných na internetové adrese www.studiodiva.cz. U vlasů prodávaných za nižší cenu (zboží druhé jakostní třídy) se záruka nevztahuje na důvody, pro které byla sleva poskytnuta. Záruka se nevztahuje na změny či poškození pramínků vlasů, které bylo způsobeno nesprávnou údržbou a nesprávnou manipulací, tedy v rozporu s běžnou doporučenou vlasovou údržbou.

 

Lidské vlasy jsou jedinečným přírodním produktem. Je nutné si uvědomit, že prodávané vlasy k prodloužení již nejsou přirozeně vyživovány a postupem času se „vysušují“. Tento proces není vadou výrobku. Poškození lidských vlasů je nevratné a není možné uplatnit reklamaci na vlasech, které byly dále upraveny – zpracování na různé techniky prodloužení, odbarveny, barveny, chemicky trvaleny, stříhány, byla na ně aplikována invazivní chemie (např. Silver šampon), došlo k evidentnímu poškození při ondulaci horkým železem (žehlení, kulmování apod.), nebo došlo k mechanickému poškození (např. česáním hřebeny s příliš ostrými břity) atd..

 

Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Před jakýmkoliv úkonem na vlasech učených k prodloužení doporučujeme odbornou konzultaci s kadeřníkem. Jakoukoliv úpravu a použití vlasových přípravků doporučujeme nejdříve vyzkoušet na malém množství vlasů a seznámit se s jejich účinkem.

 

Lidské vlasy dodáváme ve standardní kvalitě vlastní danému typu a druhu vlasů. Vlasy jsou specifickým produktem a jejich vlastnosti se mohou provedením různých úkonů měnit – mytí, barvení, časté fénování atd.  Natáčením, permanentním trvalením, ondulací vlasů může dojít ke ztrátě původního tvaru vlasů i jakosti vlasů. Vlasy se mohou vlnit, točit, ztratit lesk, ztratit původní vlnu atd. Takovéto chování vlasů není vadou výrobku. Pro dosažení semipermanentní tvarové změny vlásenek je doporučeno provádění tzv. vodové trvalé (tzv. „foukané“ – pozor, nezaměňujte za permanentní trvalou ondulaci) na místo ondulace horkým železem (tj. kulmování či žehlení vlasů apod.).

 

Opotřebení vlasů denním nošením či jiným vlivem není vadou výrobku. Vyčesávaní a drobné uvolňování vlasů z vlásenek je běžným procesem a není vadou výrobku.

 

Vlasy dodávané v blond odstínech (vyjma vlásenek, které jsou vysloveně označeny jako panenské – tj. chemicky nikterak neupravované) jsou chemicky upravené do požadovaného odstínu. Další barvení a odbarvení musí být provedeno velmi šetrně, doporučuje se aplikace vyživujících přelivů na místo užití barev s vyšší koncentrací peroxidu vodíku než 3 %. Vlasy nelze permanentně trvalit (např. pomocí přípravků obsahujících kyselinuthioglykolovou nebo preparátů na obdobné bázi narušujících disulfidovou vazbu). Dalšími mechanizmy, které obzvláště v letních měsících snižují kvalitu vlásenek, je působení silného slunečního svitu, mořské vody apod. Vlasy vyžadují potřebnou výživu, aby nedocházelo k jejich vysoušení, třepení konečků a lámavosti.

 

Veškeré vlasy určené k prodloužení potřebují dostatečnou péči a kvalitní výživu, zejména vlasy odbarvené do světlých odstínů. Prodloužené vlasy se nesmí česat či jakkoli tepelně ondulovat horkým železem mokré.

Pokud nebyl prodávající předem upozorněn na možné zdravotní či psychické komplikace, které mohou kupujícímu aplikací vlásenek nastat, pak prodávající nenese za toto žádnou zodpovědnost a vzniklou situaci nelze řešit jako reklamaci zboží.

Další informace, jak se správně starat o prodloužené vlasy, najdete v sekci „Péče o prodloužené vlasy “

Postup pro vrácení nebo výměnu zboží

Kupující podrobně popíše důvod výměny či vrácení a uvede platný kontakt, nejlépe telefonní číslo a e-mail. Uvedené informace kupující odešle na e-mail: anetazl@seznam.cz, nebo osobně předem po telefonické domluvě na čísle 733 73 78 73.

Reklamace budou vyřízeny v co nejkratším termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou a ke spokojenosti zákazníka. Lhůta 30 dnů zahrnuje vyřízení reklamace včetně odstranění vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet den následující po uplatnění reklamace. V této lhůtě musí být zboží připraveno pro kupujícího u prodávajícího. Prodávající nemá obecně povinnost spotřebitele o vyřízení reklamace informovat. Je na kupujícím, aby se o stavu reklamace informoval.  Při uplatnění reklamace nás kontaktujte telefonicky, mailem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech. Veškeré podmínky reklamace se řídí platnými právními předpisy. Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným používáním zboží nebo jeho nesprávným skladováním či nesprávnou péči o zboží.

Prodejce neakceptuje vrácení zboží, které bylo zakoupeno kupujícím osobně.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

Obchodní podmínky

 

1.Lidské vlasy jsou velice citlivým, jedinečným materiálem. Před jakýmkoliv použitím lidských vlasů doporučujeme zamýšlený úkon odzkoušet na malé části vlasů, a až po obeznámení se s výsledkem provést zamýšlený úkon. Každé lidské vlasy jsou jedinečné, proto se můžou chovat při stejných podmínkách a vykonaných úkonech odlišně. Velice důležitou součástí je pravidelná důkladná péče o vlasy.

 

2.Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů resp. po umytí nebo jiném úkonu různě postupně vlnit, točit a zaplétat, ztratit svůj původní tvar, lesk, ztrácet svou barvu. Zvlnění, točení a zaplétání, ztráta původního tvaru, lesku či barvy vlasů vlivem vykonaného úkonu, mytím a působením různých vlivů, není vadou výrobku. Lidské vlasy natáčené, kudrnaté, zvlněné nebo trvalené mohou po umytí přirozeně ztratit svůj původní vlnitý tvar. Ztráta původního vlnitého tvaru vlasů vlivem vykonaného úkonu není vadou výrobku

 

3.Lidské vlasy se vzhledem k tomu, že se nemohou přirozeně vyživovat a mastit přirozeně vysušují. Lidské vlasy nemají přirozenou výživu z kořínků vlasů, proto je velice důležité používat vhodné přípravky na získání požadovaných efektů a vlastností (lesk, barva, vláčnost). Všechny úkony a všechny přípravky doporučujeme nejdřív odzkoušet na malé části vlasů a obeznámit se s jejich účinkem. Vysušování vlasů není vadou výrobku.

 

4.Postupné vyčesávání a vypadávání jednotlivých vlasů je běžnou přirozenou součástí, jeho intenzita a početnost závisí od mnohých faktorů a vlivů a nepovažuje se za vadu výrobku.

 

5.Každý druh, typ lidských vlasů je specifický, proto kupující musí při koupi výrobků sám zvážit, jestli daný druh vlasů je pro jeho potřeby vhodný a za výběr výrobku nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku.

 

6.Prodávající dodává kupujícímu jen výrobek a neposkytuje kupujícímu školení, co se týče profesionálních kadeřnických a jiných odborných školení.

 

7.Každý kupující má možnost seznámit se s kupovaným výrobkem před jeho koupením. V případě, že byl kupujícímu dodaný omylem jiný výrobek, než si objednal, má kupující po kontrole dodaného výrobku právo na výměnu omylem dodaného výrobku za objednaný výrobek a to do 7 dní ode dne převzetí výrobku. Zboží musí být v původním balení a nepoužité. Všeobecně se má za to, že zakoupené zboží, které kupující převzal, je v úplném pořádku, pokud nevznese námitku dodaného zboží do 7 dní ode dne převzetí zboží a do tohoto času nepošle doručené zboží v původním balení a nepoužité zpátky předávajícímu na výměnu.

 

8.Lidské vlasy se dodávají ve standardní kvalitě vlastní danému předávanému typu, druhu a provedení vlasů, se kterou má každý kupující možnost obeznámit se při zakoupení výrobku. Pokud kupující zjistí při vyzkoušení výrobku na malé části, že mu zakoupené zboží nevyhovuje a nesplňuje jeho představy, má možnost nepoužitý a nepoškozený dodaný výrobek vrátit prodávajícímu spolu se žádostí o vrácení odpovídající zaplacené sumě a to výhradně do 7 pracovních dní ode dne obdržení zboží. Prodávající obratem po obdržení a zkontrolování vráceného výrobku vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu jen za odpovídající část vráceného nepoužitého a nepoškozeného výrobku kupujícímu.

 

9.Z hygienického důvodu není možné zakoupený výrobek po použití vyměnit anebo vrátit. Výjimka je možná jen při nepoužitém původně zabaleném zboží v případě omylu při dodání.

 

10.Kupovaný výrobek je určený pro profesionální použití, které předpokládá znalosti s prací se zakoupeným zbožím.

 

11.Záruka na středoevropské panenské vlasy je 2 roky. Na kazašské a východoevropské vlasy je záruka 1 rok. Na indické – asijské vlasy záruka není.

 

12.Záruka zaniká pokud budete vlasy chemicky upravovat, či jinak do nich zasahovat mimo odbornou práci prodejce.

 

13.Záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru není možné z povahy samotného výrobku určit.

 

14.Opotřebování se nepovažuje za vadu výrobku. Za vadu výrobku se nepovažuje taky poškození výrobku při zanedbání péče vhodnými vlasovými přípravky, zjevné mechanické, chemické a biologické poškození výrobku po jeho dodaní kupujícímu.

 

15.Zákazníkovi je doporučeno používat profesionální kosmetiku k ošetřování vlasů, která neškodí keratinovým spojům a neobsahuje alkohol, či jiné látky, které způsobují rozpad keratinu. Pokud se tak stane bez použití doporučené kosmetiky, nevztahuje se na rozpad pramenů záruka

 

16.Kupující bere na vědomí, že každé prodloužení anebo zahuštění vlasů zatěžuje vlastní kořínky vlasů a může způsobit následné vypadávání vlastních vlasů.

 

17.Reklamace na vadu výrobku se uplatňuje zasláním výrobku spolu s reklamačním listem doporučeně na adresu společnosti. Reklamace musí obsahovat samotný reklamovaný výrobek, doklad o zakoupení výrobku, resp. doklad o zaplacení výrobku, důkladný detailní a přesný popis reklamované závady, cenu reklamovaného výrobku, důkladný přesný popis vykonaných úkonů na výrobku od jeho zakoupení, použité přípravky, techniky, způsoby na výrobku včetně koncentrace jednotlivých přípravků, doby působení, množství použitého přípravku, popis výrobku bezprostředně před vzniknutím závady, průběh reakce jednotlivých úkonů, popis kdy závada vznikla a za jakých okolností. Bez detailního popisu všech výše uvedených náležitostí/skutečností, nebude možné reklamovaný výrobek vzhledem k svému charakteru posoudit a reklamovaný výrobek bude obratem vrácený jako neopodstatněná reklamace. Před odesláním reklamovaného výrobku je kupující povinen informovat telefonicky prodávajícího o jeho odeslaní.

 

18.Společnost reklamaci řádně prověří a rozhodne o její vyřízení do 30 pracovních dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace společnost písemně formou doporučeného dopisu obeznámí kupujícího a je-li potřebné, vyzve ho k převzetí zboží. V případě, že si kupující v stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10,- Kč za každý den promeškání až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek zničen. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle společnost i vyřízenou reklamaci tímto způsobem.

 

19.Ceny jsou stanoveny dohodou. Změna cen vyhrazená. Zaplacením kupní ceny a převzetím výrobku kupující bere na vědomí tyto obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

 

20.V případě, že kupující nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami prodávajícího, je povinen okamžitě po obdržení /převzetí zakoupeného výrobku, výrobek obratem vrátit prodávajícímu v neporušeném obalu a nepoužitý zpátky, spolu s dokladem o koupi výrobku (fakturou) a doprovodným dopisem o důvodu vrácení zboží. Prodávající po obdržení takovéhoto nepoužitého výrobku v neporušeném obale spolu s dokladem o koupi a doprovodným dopisem, obratem zašle kupujícímu kupní sumu (bez ceny za dopravu) zpátky. V případě, že kupující po obdržení výrobku obratem nevrátí nepoužitý zakoupený výrobek v původním balení zpátky kupujícímu má se za to, že kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího v celém rozsahu a bezvýhradně.

 

21.Kupující bere na vědomí všechny vydané doporučení, upozornění a oznámení prodávajícího, které jsou uvedené v těchto Obchodných podmínkách a veřejně přístupné na internetové stránce prodávajícího www.hairdesiganeta.cz. V případě jejich nedodržení, nerespektování anebo podcenění ztrácí nárok na reklamaci vady výrobku. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za takto vzniknuté jakékoliv škody, poškození a jiné způsobené újmy.

 

22.Obchodní podmínky prodávajícího jsou uvedené ve smlouvě či veřejně dostupné na internetové stránce prodávajícího www.hairdesignaneta.cz . Tyto Obchodní podmínky nabírají účinnost dnem 01.06.2009.

Aktuální slevy


  

VÁNOČNÍ AKCE


Vánoční slevy na dárkové poukazy až 20%. Poukazy jsou k zakoupení do 21.12.2018
 

 

PRODLOUŽENÍ ŘAS


2D-8D


ZA AKČNÍCH 890 KČ 

 

 

K ZAKOUPENÝM 100 A VÍCE PRAMENŮM JAKO DÁREK DOSTANETE 10 PRAMENŮ ZDARMA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Akceptujeme platební karty

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Poplatek, který si účtuje Komerční banka z každé platby 2,5% účtujeme zákazníkům nad částku 900 Kč.

Do 899 Kč poplatek hradíme my.

Děkujeme za pochopení.

Tým studia DIVA

 

 

 

 


Objednávky přijímáme na:

(+420) 733 73 78 73
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ: 10:00 - 19:00
O VÍKENDU A MIMO PRACOVNÍ DOBU DLE DOHODY

DIVA - hair & style studio

Čajkovského 1
Brno - Žabovřesky
(+420) 733 73 78 73